INFORMATIE in verband met de Wet op bescherming van persoonsgegevens (RODO)

Op 25 mei 2018 werd de Verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en de intrekking van Richtlijn 95/46 / EG (omschreven als “RODO”, ORODO”, “GDPR” of “Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming) .
Bij deze informeren we u over de gegevensverwerking en de voorwaarden waarop deze zal worden uitgevoerd na 25 mei 2018.

Basisinformatie over dit onderwerp:

De beheerder van de persoonsgegevens is “MEDER LED WORLD” / „DIERLIJK COMFORT” Oberonlaan 49, 5702HM Helmond

De persoonsgegevens worden door „DIERLIJK COMFORT”  verwerkt met het oog op:
a) marketing van de eigen producten en diensten – op grond van artikel 6 lid 1. 1 lit f als onderdeel van het rechtmatige belang van de beheerder, namelijk rechtstreekse marketing,
b) sluiting, uitvoering en wijziging van contracten – overeenkomstig artikel 6 lid 1 lit. b,
c) uitvoering van de garantie- / klachtendienst – op grond van artikel 6, lid 1. 1 lit. b,
e) deelname aan promoties, loyaliteitsprogramma’s, wedstrijden en andere marketingactiviteiten (inclusief abonnement op de nieuwsbrief) op basis van Art 6 par. 1 lit.

De contactpersoon inzake de bescherming van uw persoonsgegevens bij  „DIERLIJK COMFORT” is de inspecteur voor de bescherming van persoonsgegevens, bereikbaar via info@dierlijk-comfort.eu

De ontvangers van uw persoonsgegevens zijn de bevoegde personeelsleden van de beheerder, onderaannemers voor management, marketing, juridische en IT-diensten, entiteiten die samenwerken met „DIERLIJK COMFORT”  en entiteiten die bevoegd zijn om persoonsgegevens te verkrijgen op basis van de wettelijke bepalingen.

Persoonlijke gegevens worden opgeslagen en verwerkt op basis van uw toestemming, totdat deze wordt ingetrokken.

Iedereen heeft recht op inzage in zijn persoonsgegevens en mag hierin correcties aanbrengen. Hij heeft bovendien het recht zijn gegevens te laten verwijderen, het gebruik ervan te begrenzen of de gegevens naar andere beheerders over te brengen. Iedereen mag zijn toestemming op eender welk moment intrekken,, zonder de legaliteit van de verwerking aan te tasten, die werd gedaan op basis van toestemming vóór de intrekking.

Het verstrekken van persoonsgegevens is vrijwillig en het gevolg van het niet verstrekken ervan is het onvermogen om informatie te ontvangen over de diensten die door „DIERLIJK COMFORT”  worden aangeboden.
Iedereen heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie (Inspecteur-generaal voor de bescherming van persoonsgegevens of het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens).

Deze website wordt beheerd door dierlijk-comfort.eu  hierna te noemen dierlijk-comfort.eu

Bij bezoek aan deze website kan dierlijk-comfort.eu gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert dierlijk-comfort.eu uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden zoals uiteengezet in bovengenoemde Gedragscode, uw persoonsgegevens door dierlijk-comfort.eu beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit “Privacy Statement” geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van “cookies” op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverwerking

dierlijk-comfort.eu verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website in het verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van dierlijk-comfort.eu en gerelateerde derden en het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten, (het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het afwikkelen van betalingsverkeer en het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden. De informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om u te informeren over, onder andere, de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website. Uw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden die geen dochtermaatschappijen van of anderszins gerelateerd zijn aan dierlijk-comfort.eu

Persoonlijke gegevens inzien en wijzigen

Persoonlijke gegevens vindt u allereerst in uw eigen account op de website. U kunt u aanmelden via dierlijk-comfort.eu om daar uw gegevens in te zien en/of te wijzigen.
Daarnaast kunt u ten allen tijde uw gegevens bij ons opvragen en inzien, door een verzoek te doen via e-mail of per post. Uiterlijk binnen 5 dagen na uw verzoek ontvangt u een e-mailbericht met een overzicht van de bij ons geregistreerde gegevens. Indien er gegevens zijn die u wilt laten wijzigen, aanvullen of verwijderen dan kunt u dat aan ons melden.
Om de informatie aan te passen of te wijzigen die u op de website, per e-mail, via een formulier of op een andere manier aan ons verstrekt heeft kunt u zich per e-mail wenden tot info@dierlijk-comfort.eu

Websites van derden

Deze Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Vragen

Voor vragen over deze Privacy Statement en/of de wijze waarop dierlijk-comfort.eu uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met dierlijk-comfort.eu. Indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten, kunt u dit aan ons doorgeven.

Wijzigingen Privacy Statement

dierlijk-comfort.eu behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.